Konsultant on-line jest niedostępny Napisz do nas... Wyślij

Regulamin

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług informatycznych przez firmę CleverOne.pl z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Sikorskiego 2 (zwaną dalej Serwisem).

2. Serwis świadczy usługi dla osób prywatnych oraz firm (zwanych dalej Zamawiającym).

3. Serwis jest zwolniony z obowiązku naliczania podatku VAT, zatem wszystkie podane kwoty są ostatecznym kosztem za wykonane usługi.

4. Serwis wystawia za wykonane usługi rachunki w postaci papierowej (Pokwitowanie lub Protokół) oraz faktury VAT.

5. Zamawiający traktowany jest przez Serwis jako wyłączny właściciel dostarczonego sprzętu, na zasadzie z art. 339 w zw. z art. 341 Kodeksu cywilnego, chyba że Zamawiający wyraźnie oświadczy, że nie jest właścicielem sprzętu.

6. Potwierdzenie przyjęcia sprzętu jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru sprzętu.

7. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że diagnostyka urządzeń może wymagać doprowadzenia danego urządzenia do ustawień fabrycznych. Serwis CleverOne.pl nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych i oprogramowania podczas wykonywania czynności serwisowych.

8. Przyjęcie zlecenia następuje na podstawie pisemnego potwierdzenia przyjęcia sprzętu do Serwisu, sporządzanego w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Serwisu. Osoba przyjmująca sprzęt do Serwisu zobowiązana jest do złożenia podpisu na pokwitowaniu przyjęcia sprzętu. Zamawiający, składając podpis na pokwitowaniu przyjęcia sprzętu do Serwisu, potwierdza zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz akceptuje go wraz z warunkami przeprowadzenia Serwisu dla pozostawionego sprzętu.

9. Zamawiający może sprawdzić status naprawy na naszej stronie Internetowej: www.cleverone.pl/klient/ po wpisaniu loginu wraz z hasłem podanym na pokwitowaniu przyjęcia sprzętu. Na życzenie Zamawiającego Serwis wykona dokumentację zdjęciową wykonanej naprawy.

10. Serwis nie jest zobowiązany do archiwizacji danych ani też do przywrócenia pierwotnych ustawień sprzętu.

11. Sprzęt zostanie zdiagnozowany tylko pod kątem usterki podanej przez Zamawiającego. Nie dotyczy to przypadku, gdy zgłoszenie serwisowe obejmuje kompleksowy przegląd urządzenia.

12. W przypadku, gdy w zgłoszeniu Zamawiający żąda wykonania konkretnych czynności serwisowych, Serwis wykona wyłącznie te czynności. W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania dodatkowych czynności przez Serwis, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sprzętu, Zamawiający zostaje o tym poinformowany. W przypadku braku akceptacji Zamawiającego dla wykonania dodatkowych czynności, Serwis nie wykonuje czynności innych, poza pierwotnie wskazanymi w zgłoszeniu. W takim przypadku usługę serwisową uważa się za należycie wykonaną, co rodzi obowiązek zapłaty przez Zamawiającego opłaty za wykonane przez Serwis czynności.

13. Serwis zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wykonania naprawy w przypadku niedostępności części zamiennych bądź stwierdzenia śladów ingerencji w sprzęt, powodującej uszkodzenie lub utratę funkcjonalności sprzętu. Powyższe nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku uiszczenia opłaty za diagnostykę.

14. Diagnostyka sprzętu jest płatna. Opłata wynosi od 10 do 200 PLN netto, jest bezzwrotna i pobierana jest również w przypadku, gdy zgłoszony do naprawy sprzęt okaże się sprawny, usterka wynika z wad oprogramowania, a nie sprzętu, a także wówczas, gdy Zamawiający zrezygnuje z naprawy.

15. Po wykonaniu diagnostyki Zamawiający zostaje poinformowany o zakresie koniecznych napraw i kosztach naprawy. Brak odpowiedzi Zamawiającego w terminie 5 dni od dnia wysłania przez Serwis informacji jest traktowana jako rezygnacja z naprawy.

16. Serwis wykona diagnostykę i poinformuje Zamawiającego o przewidywanych kosztach naprawy w terminie 5 dni od otrzymania sprzętu.

17. Brak wymaganej dokumentacji, koniecznych akcesoriów lub wystarczającej ilości materiałów eksploatacyjnych może spowodować odbiór sprzętu bez naprawy. W takim przypadku Zamawiającemu nie przysługują żadne roszczenia względem Serwisu.

18. Naprawy i usługi serwisowe dokonywane przez Serwis kalkulowane są w oparciu o cennik dostępny również w siedzibie Serwisu (Tomaszów Maz. ul. POW 17 I Piętro biuro 122A), oraz cenę elementów i podzespołów wymienionych podczas naprawy. Serwis CleverOne.pl akceptuje trzy formy płatności: gotówka, karta i przelew.

19. W uzasadnionych wypadkach, w szczególności w razie zlecenia o znacznej wartości, wykonanie naprawy może zostać uzależnione od uiszczenia przez Zamawiającego zadatku na poczet robocizny lub części. Postanowienie stosuje się odpowiednio w razie rozszerzenia Zlecenia.

20. Zamawiający w momencie oddawania sprzętu do Serwisu ma prawo żądać okazania i zwrotu wymienionych części, taka adnotacja musi znaleźć się na potwierdzeniu przyjęcia sprzętu do Serwisu. W przeciwnym razie uszkodzone części zostaną poddane utylizacji, z tego tytułu nie przysługuje Zamawiającemu odszkodowanie.

21. Ryzyko przypadkowej utraty i uszkodzenia rzeczy w transporcie ponosi Zamawiający, w związku z czym Serwis nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe na skutek nieprawidłowego transportu sprzętu do naprawy lub po jej dokonaniu.

22. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za problemy z funkcjonowaniem sprzętu złożonego z części dostarczonych przez Zamawiającego, jeżeli w/w problemy spowodowane są działaniem tych części, a nie są wynikiem czynności dokonywanych przez Serwis.

23. W przypadku, gdy Zamawiający nie odbierze sprzętu z Serwisu: za przechowywanie sprzętu nie odebranego w terminie 14 dni od daty poinformowania Zamawiającego o zakończeniu naprawy lub nieodebrania przez Zamawiającego przesyłki kurierskiej w przypadku odesłania sprzętu do Zamawiającego, pobierana jest opłata w wysokości 10 PLN netto za dobę.

24. Pozostawiony w Serwisie sprzęt uznaje się za porzucony przez Zamawiającego w rozumieniu artykułu 180 Kodeksu Cywilnego, jeżeli:
- sprzęt nie został odebrany w terminie 30 od dnia, w którym powinien nastąpić odbiór sprzętu, pomimo dołożenia przez Serwis należytej staranności w celu wezwania Zamawiającego do odebrania sprzętu lub przesłania sprzętu Zamawiającemu za pośrednictwem przewoźnika.
-Zamawiający złożył oświadczenie o odmowie odbioru sprzętu, bez względu na okoliczności uzasadniające odmowę, na które powołuje się Zamawiający.

25. Sprzęt porzucony przechodzi na własność Serwisu zgodnie z artykułem 181 Kodeksu Cywilnego.

26. Na wykonane naprawy i usługi Serwis CleverOne.pl udziela standardowej gwarancji w okresie 3 miesięcy od daty zakończenia naprawy.

27. Gwarancją objęte są wyłącznie elementy oraz czynności wyszczególnione w karcie naprawy oznaczone jako wykonane przez Serwis. W szczególnych przypadkach lub za dodatkową opłatą Serwis CleverOne.pl może udzielić gwarancji dłuższej niż 3 miesiące co będzie zaznaczone na karcie naprawy bądź w dokumencie sprzedaży.

28. Gwarancja na wykonane czynności nie obejmuje przypadków, w których działanie wykonanej przez Serwis czynności przestało być skuteczne z powodów uszkodzeń elementów i części nie objętych gwarancją Serwisu lub jeśli działanie to przestało być poprawne na skutek pojawienia się wady innych elementów mających wpływ na poprawność działania wykonanego jako świadczenia serwisowego.

29. Gwarancja nie obejmuje zwykłych czynności regulacyjnych, konfiguracyjnych oraz zwykłego zużycia oraz materiałów eksploatacyjnych. Prosimy pamiętać, że gwarancja jest wyłączona w razie niewłaściwej eksploatacji sprzętu oraz w razie szkody powstałej z winy Zamawiającego bądź osób trzecich.

30. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy naprawy i obciążenia Zamawiającego kosztami diagnostyki w przypadku gdy: - okaże się, że przedmiot naprawy ma uszkodzenia inne niż podał Zamawiający, a naprawa tych uszkodzeń jest niemożliwa albo Zamawiający nie zaakceptuje jej wyceny;
- okaże się, że przedmiot naprawy ma uszkodzenia spowodowane niepoprawną ingerencją serwisową innego serwisu, a naprawa tych uszkodzeń jest niemożliwa albo Zamawiający nie zaakceptuje jej wyceny

31. Odpowiedzialność Serwisu, w szczególności obejmująca koszty przestoju, sprzętu zastępczego, szkód w mieniu osób trzecich, szkód na osobie jest wyłączona

32. Zamawiający wyraża zgodę firmie CleverOne.pl na gromadzenie oraz przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu naprawy/przeglądu w ramach realizacji zlecenia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

33. Stałym Klientem zostaje Zamawiający, którzy skorzystał z usług Serwisu przynajmniej 3 razy. Stałym klientom przysługuje rabat w wysokości 10%.

34. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.